ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓚᐅᖅᐳᑦ ᑲᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥ ᖃᐅᔨᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊ ᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒍᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒃᑑᕈᓐᓇᖅᓯᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒃ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈ ᑎᑦ ᐅᕙᓂ ᐊᑕᓂᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ ᑐᕌᖅᐸᓪᓕᐊᔭᕗᑦ