Uqautigitigu tikinahuagutivut Ilihaqniqmun.

 

Nunavunmiut! Aulatitiluta ilihairutkharnik hanaqidjutingnik taima nallaumaniaqtumik uqauhiptigun, pitquhiptigun upiriyaptingniklu!

 

Elder with Youth

TIKINAHUAGUTIVUT HAFFUMUNGA ILIHAQNIRMUN

Kavamatkut Nunavunmi Iliniaqtuliqiyit havaktut ikitunik tukhiutinik haffumunga Iliniaqtuliqiyit Maligaanun uvalu Inuit Uqauhianun Tamaqtailinikkut Maligaq piyaangini Nunavunmiun tuniyauyut nakuuniqhamik ilihaqnirmik, ihuaqhiyuumiqlugit ilihaqtut qanuginiit uvalu hakugikhiyuumiqlugu Inuktut.

Hivumut Ilihayuuminikkut piyakhaq, uvalu Nunavunmiun ilaulutik havauhikhaanun.

Ukua Iliniaqtuliqiyit uvalu Pitquhiliqiyiitkut havakhimayut malguknik tukhiutinik aulagutikhamik uqautinirmun katimadjutikhani Nunavunmiunun.

Ukuat tukhidjutikhangit uqaqtauyukharnik ihumagilugit hitamauyut ihumagiyuahimayut:

  1. Ihuaqtumik Upautiniq 
    Havaangit uvalu Munagiyakhait hapkua Iliniaqtuliqinikkut Kaatimayiit uvalu Iliniaqtuliqiyiit
  2. Uqauhigitiaqtut
    Malguknik Uqauhiqaqtunun Ilihaidjutit uvalu Uqauhikkut ilihaidjutit
  3. Hakugikhiyuumiqlugu Aktilaangitigut uvalu Uqautiginikkut
    Nutaat DEAtkunun Katimayiit
  4. Nunavunmun tugaangayut nuutiqnikkut maligat