Ilitturipkaidjutit

Kavamatkut Nunavunmi Iliniaqtuliqiyit havaktut ikitunik tukhiutinik haffumunga Iliniaqtuliqiyit Maligaanun uvalu Inuit Uqauhianun Tamaqtailinikkut Maligaq piyaangini Nunavunmiun tuniyauyut nakuuniqhamik ilihaqnirmik, ihuaqhiyuumiqlugit ilihaqtut qanuginiit uvalu hakugikhiyuumiqlugu Inuktut.


Nalvaaqlugit naunairutikhangit naunairutit talvani iniqhimayut ataani.


TIKINAHUAGUTIVUT HAFFUMUNGA ILIHAQNIRMUN